Stanovy spolku

 

Paragliding klub Krupka LAA ČR z.s.

 

Článek I.  Úvodní ustanovení
 1. Název spolku: Paragliding klub Krupka LAA ČR z.s. (dále jen spolek).
 2. Sídlo spolku: Šrámkova 3071/67, Ústí nad Labem, 40011
 3. Spolek je právnickou osobou, zapsanou pod identifikačním číslem 631 53 785, která se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl L, vložka 2573.
 4. Spolek je dobrovolným svazkem občanů, v němž se jeho členové amatérsky zabývají létáním na padákových a závěsných kluzácích v souladu s pravidly Letecké amatérské asociace ČR.
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Článek II.  Základní účely spolku
 1. Organizace a podpora rekreačního i závodního létání na padákových a závěsných kluzácích.
 2. Sdružování pilotů, kteří se zabývají létáním na padákových a závěsných kluzácích, i dalších příznivců létání.
 3. Organizace a zabezpečení provozu a údržby startovacích a přistávacích ploch.
 4. Napomáhání rozvoji létání na padákových a závěsných kluzácích a dalších sportovních aktivit v rámci leteckých sportů.
 5. Organizace metodické, technické a materiální pomoci členům spolku.
 6. Pořádání soutěží v létání na padákových a závěsných kluzácích.
 7. Rozšiřování zásad fair play při létání.

Článek III.  Členství ve spolku 
 1. Členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let.
 2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.
 3. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 4. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

5.Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů.
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku.
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

6.Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat předpisy a pravidla LAA ČR pro provoz SLZ(sportovních létajících zařízení)
 • dodržovat stanovy
 • hájit zájmy spolku
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
Článek IV.  Zánik členství

Členství zaniká na základě:

  • oznámením člena spolku o ukončení členství ve spolku
  • úmrtím člena spolku
  • vyloučením člena pro porušování stanov či nedodržování zásad členství
  • nezaplacením ročních členských příspěvků v termínu do 3 měsíců od začátku kalendářního roku (výjimka u nových členů)
  • zánikem spolku
Článek V.  Orgány spolku
 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
  1. zhodnotila uplynulou sezónu
  2. schválila případné změny stanov
  3. zvolila na pětileté funkční období prezidenta spolku a dva viceprezidenty
  4. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
  5. určila koncepci činnosti spolku na další období
  6. stanovila výši členských příspěvků
  7. schválila rozpočet spolku na příští období
  8. rozhodla o vyloučení člena spolku
  9. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
 2. Valnou hromadu spolku svolává prezident nebo viceprezident spolku, a to i samostatně kterýkoli z nich, a členská schůze je schopná usnášení pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů; není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá prezident nebo viceprezident spolku, a to i samostatně kterýkoli z nich, náhradní valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Valná hromada bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 4. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou, za níž se považuje 70 % hlasů všech členů spolku.
 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty spolku, a to i samostatně kterýkoli z nich
 6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů.
 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je prezident spolku povinen do 60 dnů svolat valnou hromadu, která zajistí doplnění Rady.
 8. Statutárním orgánem spolku je prezident a viceprezidenti spolku, a to každý z nich samostatně.
 9. Prezident a viceprezidenti spolku zastupují spolek ve všech věcech, a to každý z nich samostatně. Jejich funkční období je pětileté.
Článek VI.  Hospodaření spolku
 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty nebo pronájmem. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku (prezident nebo viceprezident spolku) členy spolku na každé valné hromadě.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.
Článek VII  Závěrečná ustanovení
  • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
  • Stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 5.3.2016 a účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.